fbpx

תקנון הגרלה

תקנון הגרלה

 

 1. כללי

 

 1. בין התאריכים 2021.8.19 ועד ל – 30.09.2021 תערוך מושייב השקעות בע”מ (להלן:” עורכת המבצע“) מבצע להגרלת ערכת מוצרים מיוחדת לטיפוח הרכב בהשתתפות לקוחות תערוכת רכב אוטומוטור העומדים בתנאי תקנון זה. (להלן: “המבצע“).

 

 1. המבצע ייערך בהתאם להוראות “הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל”ז-1007″ )להלן:” ההיתר הכללי“(, והוא יהיה כפוף להוראות תקנון זה.

 

 1. עורכת המבצע תהיה רשאית להפסיק את המבצע ו/או חלק ממנו ו/או לקצרו ו/או להאריכו ו/או להוסיף פרסים ו/או לערוך בו כל שינוי, לרבות מועד ההגרלה, בכל עת, בכפוף להוראות הדין, בהודעה שתפורסם בדף הפייסבוק של המרכז בכתובת:https://www.facebook.com/KochChemie-Israel-%D7%A7%D7%95%D7%9A-%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-102621205058511/?hc_ref=ARTMXrRJwMMMNC6ABM02BGmAJ9DTPMuxBBg8pGV2MiastmqBl7C_7ooAy2w5T8fXUPs&fref=nf&__tn__=kC-R, ובאתר האינטרנט של המרכז בכתובת: http://www.kochexperts.co.il (להלן יחד דף הפייסבוק ואתר האינטרנט:” אתר האינטרנט“).

 

 1. ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט בכל עת, וכן במשרדי עורכת המבצע שברח הפנינים 10, אשקלון, במהלך שעות העבודה המקובלות ובכפוף לתיאום מראש.

 

2. פרשנות

 

 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

 1. בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחיות בלבד וכולל גם פנייה בנקבה או ברבים.

 

 1. כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משקל בפרשנות תקנון זה.

 

3. הגדרות

 

 למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

 

 1. “עורכת המבצע” – Koch chemie Israel באמצעות מושייב השקעות בע”מ, ח.פ .515684975, רח’ הפנינים 10, אשקלון

 

 1.  “משתתף בהגרלה” – משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 6 שלהלן.

 

 1.  “הפרסום” – המבצע יפורסם באמצעים המפורטים בסעיף 7 להלן.

 

 1. “המבצע” – כהגדרתו בסעיף 1.1 לעיל.

 

 1. הפרס” – כהגדרתו בסעיף 6 להלן.

 

 1. “הזוכה בהגרלה” – משתתף חוקי במבצע, כהגדרתו בסעיף 6 להלן , ששמו עלה בהגרלה.

 

7 .  “המפקחת” – עורך דין שמואל נגר מרח’ אשתאל 1, אשקלון

 

 1. “תקופת המבצע” – התקופה האמורה בסעיף 1 שלהלן.

 

 

 

 

 1. תקופת המבצע

 

המבצע ייערך החל מיום 19.08.2021 וכלה ביום 30.09.2021

 

 1. הזכאים להשתתף בהגרלה ואופן ההשתתפות בהגרלה:

 

 1. זכאי להשתתף בהגרלה כל אדם מעל גיל 18 שרכש בתקופת המבצע מוצרים באחד מהעסקים המשתתפים במבצע ו/או סעד בתקופת המבצע באחד מהעסקים המשתתפים במבצע, בסכום שאינו פחות מ- 100 (מאה שקלים) ₪ ברכישה/ בארוחה אחת, ובידו חשבונית תקפה.

 

 1. ההשתתפות בהגרלה נעשית באמצעות סריקת קוד QR המוביל לדף נחיתה. יש למלא באופן מלא ולשלוח את טופס ההשתתפות המקוון שבדף הנחיתה , במהלך תקופת המבצע בלבד .

למען הסר ספק, מילוי טופס ההשתתפות באופן חלקי ו/או משלוח טופס ההשתתפות לאחר תום תקופת המבצע, לא יאפשר השתתפות בהגרלה.

 

 1. לאחר מילוי הטופס המקוון ושליחתו בצירוף סריקת החשבונית התקפה יינתן אישור מקוון על ההשתתפות בהגרלה.

 

 1. כל אדם זכאי לשלוח טופס השתתפות אחד בלבד.

 

 1. הפרס
 2. הפרס לזוכה בהגרלה הינו ערכת מוצרים לטיפוח מקיף של הרכב. הפרס יסופק על ידי מושייב השקעות בע”מ (להלן:” הספק“).

 

 1. הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.

 

3 . הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או              להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.

 

 1. הזוכה יישא בכל ההיטלים/ המיסים הנדרשים על פי חוק לצורך מימוש הפרס, ולעורכת המבצע לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

 

 1. אופן פרסום המבצע

 

 1. הודעה בדבר עריכת המבצע תפורסם באתר האינטרנט, וכן יפורסם המבצע באמצעות מודעות שייתלו ברחבי המרכז ובעסקים המשתתפים במבצע.

 

 1. עורכת המבצע שומרת על זכותה לפרסם את המבצע באמצעים נוספים.

 

 

 

 

 

 1. מועד עריכת ההגרלה

 

 1. ההגרלה תיערך ביום 30.09.2021 בשעה 12:00 במשרדי עורכת המבצע ברח’ הפנינים 10 אשקלון ,בהשתתפות נציג עורכת המבצע ובפיקוח מפקחת המבצע ו/או מי שימונה ע”י המפקחת לצורך פיקוח על עריכת ההגרלה.

 

 1. ככל שעורכת המבצע תחליט על שינוי מועד ההגרלה, תפורסם, בסמוך למועד ההחלטה על השינוי, הודעה באתר האינטרנט בדבר מועד ההגרלה החדש.

 

 1. אופן עריכת ההגרלה

 

 שמות האנשים אשר מילאו ושלחו את טופס ההשתתפות המקוון בהתאם להנחיות שבדף 1.
הנחיתה יודפסו על גבי פתקים וירוכזו בתיבה במשרדי עורכת המבצע.
 במועד ביצוע ההגרלה יועלה בגורל שמו של הזוכה באמצעות שליפה ידנית אקראית של פתק 2.
מתוך התיבה, על ידי גורם שייקבע על ידי המפקחת על ההגרלה.

 

 1. 11. פרסום תוצאות ההגרלה

 

 1. שם הזוכה בהגרלה יפורסם בדף הפייסבוק בסמוך לאחר מועד עריכת ההגרלה.

 

 1. הודעה על זכייה בהגרלה ואופן קבלת הפרס

 

 1. במהלך 7 ימי העסקים שלאחר ההגרלה תעשה עורכת המבצע ניסיון ליצור קשר טלפוני עם הזוכה בהגרלה ולהודיע לו על זכייתו, ובמקביל תישלח אליו הודעה בדואר רשום בדבר הזכייה, על בסיס הפרטים שמילא בטופס ההשתתפות המקוון.

 

 1. עורכת המבצע תשתדל לאתר את הזוכה בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר, וזאת עקב תקלה טכנית ו/או בשל אי התאמה בפרטים ו/או בשל מסירת פרטים שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מעודכנים ע”י הזוכה ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש ו/או תוחזר לעורכת המבצע, מכל סיבה שהיא. זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא ,לא יהיה זכאי לקבל את הפרס ולא תהיה לו כל טענה כנגד עורכת המבצע בקשר לכך.

 

 1. עם קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת הפרס ,יידרש הזוכה בהגרלה להתייצב במשרדי עורכת המבצע, להזדהות באמצעות תעודה מזהה ולחתום על טופס הצהרת זוכה בנוסח המצורף כנספח ב’ לתקנון, בעת קבלת שובר הפרס.

 

4.עורכת המבצע תאפשר לזוכה בהגרלה לקבל את שובר הפרס עד 32 ימים מיום ההכרזה על הזוכה. מימוש הפרס ייעשה בהתאם לתנאים שיפורטו על גבי שובר הפרס.

 

5.עורכת המבצע שומרת על זכותה לעכב ו/או לבטל את הענקת הפרס ו/או שלא לאפשר לזוכה בהגרלה לממש אותו בקרות אחד מהמקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישור המפקחת:

 

 • חשש לאי תקינות ו/או זיוף.
   • סירוב לחתום על טופס הצהרת זוכה.
 • 11.6.3. סירוב למסור את פרטיו המלאים של מקבל הפרס.
   • אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.

 

 

1

 

 

 

 1. אופן מימוש הפרס

 

 1. האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בהגרלה בלבד. עורכת המבצע לא תישא בכל אחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין בזוכה.

 

 1. 2. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לאפשר את מימוש הפרס ע”י מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין.

 

 1. 3. עורכת המבצע לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל פגם ו/או ליקוי אשר יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו, לרבות בקשר עם הטיסות ו/או המלון ו/או יתר רכיבי הפרס.

 

 1. 4. הזוכה בהגרלה פוטר את עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או שיבוש ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל שיתגלה.

 

 1. הצהרות המשתתף

 

 1. בהשתתפותו במבצע מאשר, מתחייב ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי קרא תקנון זה וקיבל על עצמו את הוראותיו, וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 

 • המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע מאשר, מתחייב ומצהיר בזאת כי הוא פוטר את עורכת המבצע ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין במבצע.

 

 1. המפקחת

 

 1. 1. כמפקחת על המבצע תשמש עו”ד שמואל נגר, מרח’ אשתאל 1 שבאשקלון.

 

2   . המפקחת תהיה אחראית לטיפול בפניות המשתתפים, להבהרות במקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון, וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת המבצע למשתתפים במבצע, לרבות הזוכה בהגרלה ו/או לטוענים לזכייה.

 

3   . החלטת המפקחת בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף ,הזוכה בהגרלה ו/או כל משתתף במבצע מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקחת.

 

4   . המפקחת תמלא אחר הוראות ההיתר הכללי ותדווח לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית במשרד האוצר כנדרש.

 

 1. הגבלת השתתפות

 

 1. ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי ומנהלי עורכת המבצע ועל מפקחת המבצע, על בני משפחותיהם, וכן על כל מי שסייע לעורכת המבצע בעריכת המבצע, לרבות יועצים ,פרסומאים ובתי דפוס.

 

16     . אחריות

 

 1. 1. ההשתתפות במבצע נעשית לפי רצונו של המשתתף ועל אחריותו. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם אחראית לכל טענה בדבר הפרת הוראת דין ו/או לכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לזוכה בהגרלה ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של מאן דהו במבצע. ככל שעל אף האמור, עורכת המבצע או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה.

 

 1. 2. על הזוכה בהגרלה לממש את הזכות לפרס בתקופת תוקפו ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות הספק. לא מימש הזוכה בהגרלה את הזכאות לפרס בפרקי הזמן ו/או בתנאים האמורים, יראו בכך כאילו ויתר על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה בהגרלה לקבלת “שוויו הכספי” של הפרס ו/או לאפשרות לממשו במועד אחר ו/או לכל הטבה, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בעניין.

 

 1. 3. ויתר הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא )לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת המבצע ו/או המפקחת ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה(, לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת המבצע ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין.

 

 1. 4. יובהר כי האחריות לאספקת הפרס חלה על הספק בלבד. אין בעריכת המבצע על ידי עורכת המבצע כדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי על עורכת המבצע ו/או מי מטעמה בכל הקשור לפרס ו/או טיבו ו/או איכותו ו/או אופן מימושו.

 

 1. 5. עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באמצעות טופס ההשתתפות.

 

 1. 6. כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.

 

נספח ב ‘– הצהרת הזוכה בהגרלה

 

 1. 1. אני הח”מ, ____________, ת.ז____________ ., מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלתי את הפרס, ערכת מוצרים ב_________ (כמפורט בערכה), במסגרת מבצע ההגרלה שערכה חברת מושייב השקעות בע”מ (להלן בהתאמה:” הפרס“, “ההגרלה” ו”החברה“).
 2. 2. הנני מצביר כי אין לי ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה ו/או השגה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או המפקחת על ההגרלה, עו”ד שמואל נגר

(להלן:” המפקחת“), ו/או מי מטעמם בקשר עם עריכת ההגרלה ו/או זכייתי בפרס.

 1. 3. ידוע לי כי האחריות לטיב ואיכות הפרס הינה של הספק, מושייב השקעות בע”מ (להלן:

הספק“), בלבד, במסגרת האחריות המוענקת על ידי הספק למוצריו ו/או שירותיו ,והנני מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או המפקחת ו/או מי מטעמן בכל הקשור לטיב ו/או איכות הפרס.

4 . הנני מצהיר בזאת כדלקמן:

 • איננו עובד ו/או מנהל ו/או שותף בחברה, ואיננו בן משפחה של אחד או יותר מאלה.
 • אינני עובד ו/או מנהל ו/או שותף של המפקחת ואיננו בן משפחה של אחד או יותר מאלה.
 • אינני עובד ו/או מנהל ו/או שותף של כל גורם שסייע לחברה בעריכת ההגרלה ,לרבות יועצים, פרסומאים ובתי דפוס, ואינני בן משפחה של אחד מאלה.
 1. הנני מאשר כי הצהרתי הנ”ל ניתנה מרצוני החופשי לאחר שניתנה לי ההזדמנות לעיין בתקנון ההגרלה.

 

התחברות לאתר